ตู้เย็นเก็บเลือดตามมาตรฐาน WHO Guidelines

ตู้เย็นเก็บเลือด

ตู้เย็นเก็บเลือด คือตู้เย็นที่มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรักษาเลือดประเภทเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิ +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส โดยมีความแตกต่างจากตู้เย็นธรรมดาที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไป ซึ่งตู้เย็นเก็บเลือดที่นำมาใช้เฉพาะในธนาคารเลือดนั้น จะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นมาตรฐานตาม WHO Guidelines ได้แก่

1.มีฉนวนป้องกันความร้อนที่แข็งแรงและหนาพอที่จะสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงอยู่ระหว่าง +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา แม้ในช่วงที่กระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง โดยบริษัทผู้ผลิตควรทำการระบุ ระยะเวลาที่สามารถคงอุณหภูมิภายในตู้ (Hold-Over time) ให้ไม่สูงกว่า +6 องศาเซลเซียส เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง

2.มีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ โดยสามารถแสดงอุณหภูมิให้เห็นจากภายนอก ซึ่งควรเป็นตัวเลขดิจิตอลและมีสัญญาณเสียงหรือเสียงเตือน เมื่อเกิดความผิดปรกติของอุณหภูมิที่กำหนดเอาไว้หรือเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง โดยจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองสำหรับระบบบันทึกอุณหภูมิกับระบบสัญญาณเตือน ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องสามารถทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือนได้ ซึ่งระบบการบันทึกอุณหภูมิต้องออกแบบให้สามารถรองรับกับระบบควบคุมติดตามอุณหภูมิแบบเครือข่ายในบริเวณที่กำหนด

3.ตู้เย็นเก็บเลือดภายในจะต้องมีพัดลมเย็น เพื่อกระจายอุณหภูมิในตู้ให้ทั่วถึงทุกๆจุด

4.Compressor (ระบบทำความเย็น) ต้องเป็นชนิดปลอดสาร CFC และใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเม็ดเลือดแดง โดยจะต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยกระแสไฟฟ้า ให้คงที่ระหว่าง +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส มีความเที่ยงตรง +1 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจออกแบบให้มีจำนวน Compressor มากกว่า 1 ตัว เพื่อรองรับการทำงานหาก Compressor ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสีย โดย Compressor จะต้องทำงานในสภาวะอุณหภูมิโดยรอบ (ambient temperature) ตั้งแต่ +10 ถึง +43 องศาเซลเซียส

5.พื้นผิวภายนอกตู้ควรผลิตจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ส่วนพื้นผิวภายในตู้ควรทำด้วยโลหะปลอดสนิม และมีความทนทานต่อการขีดข่วน

6.ประตูตู้เย็นควรเป็นกระจกหรือมีระบบการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภายในตู้จากด้านนอก เพื่อช่วยลดการเปิดตู้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลง

7.ตู้เก็บเลือดจะต้องมีลิ้นชักหรือชั้นวางให้สะดวกในการเก็บถุงเลือดอย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อการหยิบถุงเลือด

การเก็บถุงเลือดไว้ในตู้เย็นนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะก่อนการจัดเก็บถุงเลือดเข้าในตู้เย็น อุณหภูมิของเลือดจะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง และถ้านำถุงเลือดหลาย ๆ ถุง เก็บเข้าในตู้เย็นพร้อมกัน ก็จะทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าอุณหภูมิของเลือดจะลดลงจนถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษาคือ +4 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการเก็บถุงเลือดเข้าตู้เย็น ควรจะต้องทยอยแบ่งเก็บเข้าตู้เย็น ทั้งนี้จะต้องพิจารณาให้มีพื้นที่เหมาะสมกับการทำงาน และมีการควบคุมในส่วนภายนอกเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพของเลือดร่วมด้วยจะดีที่สุด