กระติกเก็บวัคซีนหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Cold Chain System

กระติกเก็บวัคซีน 

                     กระติกเก็บวัคซีน ในการขนส่งจะต้องมีการบริหารจัดการยา วัคซีนและเลือดให้คงอยู่ในคุณภาพดี จากโรงงานผู้ผลิตจนถึงผู้รับบริการ โดยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความเย็นที่เพียงพอที่จะคงคุณภาพได้ตลอดเวลาที่เก็บรักษา และขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งวัคซีนจัดเป็นชีววัตถุที่มีความไวต่อความร้อน และหากอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม วัคซีนจะเกิดการเสื่อมคุณภาพ และถึงแม้จะนำกลับมาเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม วัคซีนก็ไม่สามารถกลับมามีคุณภาพดีเช่นเดิมได้ เช่นเดียวกันกับเลือด หากในระหว่างการขนส่ง เลือดไม่ถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ก็จะทำให้เลือดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากตู้แช่เลือดอุณหภูมิสูงกว่า +6 องศาเซลเซียส ก็อาจจะส่งผลทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนถุงเลือดในระหว่างการเจาะบริจาคโลหิตเกิดการเจริญเติบโตขึ้น อาจส่งผลอันตรายให้กับผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นในการขนส่งจึงควรใช้ กระติกขนส่งวัคซีน ยา และเลือด เพื่อคงคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนกับเลือดไว้อย่างดีที่สุด

กระติกเก็บวัคซีน 

คุณสมบัติของกระติกเก็บวัคซีน 

  1. กระติกเก็บวัคซีน เลือดขนาดใหญ่ จะต้องเป็นกระติกที่มีความหนาของฉนวนที่ไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร และมีปริมาตรความจุภายในไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง +2 องศาเซลเซียส ถึง +8 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อยเป็นเวลา 12 ชั่วโมง และฝากระติกจะต้องปิดล็อกได้อย่างสนิท รวมทั้งด้านในกับด้านนอกกระติกจะต้องไม่มีรอยแตกและสะอาด
  2. กระติกเก็บวัคซีน เลือด ขนาดเล็ก จะต้องเป็นกระติกที่มีปริมาตรความจุที่เก็บได้ประมาณ 1.7 ลิตร มีความหนาของฉนวนไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง +2 องศาเซลเซียส ถึง +8 องศาเซลเซียส มีซองน้ำแข็งที่สามารถบรรจุได้พอดี ครบ 4 ด้าน ฝากระติกปิดล็อกได้สนิท ทั้งด้านในกับด้านนอกจะต้องสะอาดและไม่มีรอยแตก
  3. ภายในกระติกบรรจุฉนวนกันความร้อนแบบPolyuretane เพื่อให้ช่วยรักษาคงความเย็นภายใน

การเก็บรักษาเลือดกับวัคซีนในกระติก

การเก็บรักษาเลือดในกระติก จะต้องทำการทดสอบว่าจำนวนก้อนน้ำแข็งหรือวัสดุให้ความเย็น ควรจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะสามารถให้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขนส่งตลอดระยะเวลาที่ขนส่งตามต้องการ โดยการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ จะต้องวางให้ถุงเลือดมีความเย็นใกล้เคียงกันทุกจุด และก้อนน้ำแข็งหรือวัสดุให้ความเย็นจะต้องไม่สัมผัสกับถุงเลือด

การเก็บรักษาวัคซีนในกระติก ให้นำวัคซีนใส่ถุงพลาสติกหรือใช้กระดาษห่อ เพื่อป้องกันฉลากหลุดออกและไม่ให้ขวดวัคซีนสัมผัสกับไอซ์แพคหรือน้ำแข็งโดยตรง ก่อนที่จะนำไปใส่ในกระติก และในการจัดวางตำแหน่งให้วางไอซ์แพคทับบนถุงหรือห่อวัคซีน แล้วปิดฝากระติกจากนั้นล็อคฝาให้แน่น

ซึ่งในการดูแลรักษากระติกขนส่งวัคซีน เลือด หลังจากการใช้งานทุกครั้ง จะต้องทำความสะอาด โดยการเปิดฝาผึ่งให้แห้ง ห้ามวางตากแดด เก็บในที่ร่ม และห้ามโยนหรือวางของทับ