Blog

ประหยัดงบประมาณกับเครื่องอุ่นสารละลายในประเทศ

0

เครื่องอุ่นสารละลาย เครื่องอุ่นน้ำเกลือ อีกหนึ่งทางเลือกใช้งาน   

ในปัจจุบันทางหน่วยงานโรงพยาบาลมีการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องอุ่นน้ำเกลือ หรือ เครื่องอุ่นสารละลาย จากตัวแทนภายในประเทศซึ่งจะมีทั้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน จีน เป็นต้น แต่มักพบปัญหาที่สำคัญคือ มีราคาสูง และค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างแพง การเลือกผลิตภัณฑ์ ตู้อุ่นน้ำเกลือ ตู้เย็นเก็บยา จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข 

ในปี 2017 มูลค่าตลาดถุงน้ำเกลือ หรือ สารละลายน้ำเกลือ มีมูลค่าประมาณ 1,363 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2027 คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 2,316 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโต 5.4% ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2027 ภูมิภาคอเมริกาเหนือ(สหรัฐอเมริกาและแคนนาดา) เป็นผู้นำมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดกลุ่มถุงน้ำเกลือ เนื่องมาจาก ภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีรูปแบบที่หลากหลายในการให้บริการทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ที่ปริมาณประชากรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนสูง

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวที่สูงมาก เนื่องจากมีการขยายบริการทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะทางชนบทมากยิ่งขึ้น ปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงมากขึ้น และการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
ในปี 2017 ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำเกลือ มีมูลค่า 488.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016

ส่วนมูลค่าการส่งออก 6,365.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยมีบริษัทที่ธุรกิจเกี่ยวกับถุงน้ำเกลือรายใหญ่ทั้งหมด 5 ราย คือ บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที จำกัด, บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด, บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด, บริษัท สีดา อินดัสเทรียลไลซ์, บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

อัตราการใช้งานเครื่องอุ่นน้ำเกลือและเครื่องอุ่นสารละลายสูงขึ้น

จากปริมาณการใช้น้ำเกลือที่สูงขึ้นจากข้อมูลข้างต้น ทำให้ประเทศไทยมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้าสารละลายน้ำเกลือในปริมาณมาก ตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการสั่งซื้อสินค้า เครื่องอุ่นสารละลาย ปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย

 

มารู้จัก ตู้เย็นเก็บยา กันเถอะ

0
ตู้เย็นเก็บยา

ตู้เย็นเก็บยา ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับแผนกเภสัชกรรม

ตู้เย็นเก็บยา
medicool refrigerator

ตู้เย็นเก็บยา ตู้แช่ยา ควบคุมอุณหภูมิ ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิที่ควบคุมได้ค่าความละเอียดการอ่านค่า ไม่ต่ำกว่า 0.1 องศาเซลเซียส เป็น ตู้เย็นแช่ยา ที่ใช้ในการเก็บเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

ซึ่งหากยาแช่เย็นหรือวัคซีน ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมจากการที่ ตู้เย็นแช่ยา วัคซีน ชำรุดหรือเสียหาย ก็อาจทำให้ยา วัคซีนสูญเสียคุณภาพในการรักษาได้ โดยหาก ตู้เย็นเก็บยา ในหน่วยงานโรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยเกิดบกพร่องหรือชำรุด ข้อควรปฏิบัติเมื่อ ตู้เย็นเก็บวัคซีน เกิดปัญหาควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา ชำรุด ไม่เกิน 1 ชั่วโนงสามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ดังนี้

1.หากมี ตู้แช่ยา สำรองควรทำการเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ยา วัคซีน มาใส่ทันที

2.หากไม่มี ตู้แช่ยา สำรองให้นำ ice pack ที่ออกจากช่องแช่แข็งนำมาวางไว้ที่ช่องกลางของ ตู้แช่ยา โดยรอบ แล้วปิดประตูตู้เย็นให้สนิท และในระหว่างนี้ห้ามเปิดตู้เย็นเด็ดขาด จนกว่าไฟฟ้าจะมาหรือเปิดเท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

3.กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือ ตู้เย็นเก็บวัคซีน บกพร่องโดยทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือ ตู้แช่ยา เสียและคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

กรณีเกิดไฟฟ้าดับ หรือ ตู้เย็นเก็บวัคซีน ชำรุดเป็นระยะนานมากกว่า 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

1.ให้ทำการเคลื่อนย้ายยาแช่เย็นไปไว้ที่กล่องเก็บความเย็นที่มี ice pack วางไว้โดยรอบทั้ง 6 ด้าน

2.นำยาแช่เย็นใส่ไว้ในภาชนะหรือใช้กระดาษห่อ และใส่ไว้ตรงกลางของกล่องเก็บความเย็น โดยไม่ให้สัมผัสกับ ice pack โดยตรง

3.นำเทอร์โมมิเตอร์วางไว้ตรงกลางของกระติกเก็บวัคซีนและปิดฝากล่องให้สนิท เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ให้ทำการตรวจสอบอุณหภูมิว่าอยู่ในช่วง 2-8 หรือไม่ ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่า 8 องศาเซลเซียส ให้เพิ่มจำนวน ice pack และทำการทดสอบว่าอุณหภูมิเท่ากับ 2-8 องศาเซลเซียส และในระหว่างนี้ห้ามเปิดกล่องเก็บความเย็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

ตู้เย็นเก็บวัคซีน เกิดไฟฟ้าดับนานมากกว่า 3 ชั่วโมง

ควรติดต่อประสานงานกับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกหรืองานคลังเวชภัณฑ์ ว่าระบบไฟฟ้า หรือ ตู้เย็นเก็บวัคซีน ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ แต่หากพบว่า ตู้เย็นเก็บวัคซีน สามารถทำงานได้อย่างปกติ ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยามาแช่เย็น ตามระบบ cold chain มาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา

โดยในการขนส่งยาแช่เย็นให้มีคุณภาพดี จะต้องมีอุปกรณ์กล่องเก็บความเย็น , เจลแช่เย็น และ  อย่างน้อย 6 อัน หรือขึ้นอยู่กับขนาดกล่องเก็บความเย็น ซึ่งก่อนนำ ice pack มาใส่ในกล่องยาแช่เย็น ควรจะต้องวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเกิดเป็นเหงื่อก่อน