Risk Management ตู้เย็นเก็บยา

0
1172

ตู้เย็นเก็บยา

ตู้เย็นเก็บยา
medicool refrigerator

       ตู้เย็นเก็บยา คือตู้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิที่ควบคุมได้ค่าความละเอียดการอ่านค่า ไม่ต่ำกว่า 0.1 องศาเซลเซียส เป็นตู้เก็บยาที่ใช้ในการเก็บเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งหากยาแช่เย็นหรือวัคซีน ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม จากการที่ตู้เย็นเสียหรือไฟฟ้าดับ ก็อาจทำให้ยาสูญเสียคุณภาพได้ โดยหากตู้เย็นเก็บยาในหน่วยงานโรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยเกิดเสียหรือไฟฟ้าดับ ข้อควรปฏิบัติเมื่อตู้เย็นเก็บยาเสีย ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

       กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยาเสีย โดยทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือตู้เย็นเก็บยาเสียและคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

1.ควรทำการเคลื่อนย้ายยาเย็นมาใส่ตู้เย็นใหม่

2.หากไม่มีตู้สำรองให้นำ ice pack ออกจากช่องแช่แข็งมาวางไว้ที่ช่องกลางของตู้เย็นโดยรอบ แล้วปิดประตูตู้เย็นให้สนิท และในระหว่างนี้ห้ามเปิดตู้เย็นเด็ดขาด จนกว่าไฟฟ้าจะมาหรือเปิดเท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

3.กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บยาเสีย โดยทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือตู้เย็นเก็บยาเสียและคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

   กรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บยาเสีย เป็นระยะนานมากกว่า 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

1.ให้ทำการเคลื่อนย้ายยาแช่เย็นไปไว้ที่กล่องเก็บความเย็นที่มี ice pack วางไว้โดยรอบทั้ง 6 ด้าน

2.นำยาแช่เย็นใส่ไว้ในภาชนะหรือใช้กระดาษห่อ และใส่ไว้ตรงกลางของกล่องเก็บความเย็น โดยไม่ให้สัมผัสกับ ice pack โดยตรง

3.นำเทอร์โมมิเตอร์วางไว้ตรงกลางของกระติกเก็บวัคซีนและปิดฝากล่องให้สนิท เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ให้ทำการตรวจสอบอุณหภูมิว่าอยู่ในช่วง 2-8 หรือไม่ ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่า 8 องศาเซลเซียส ให้เพิ่มจำนวน ice pack และทำการทดสอบว่าอุณหภูมิเท่ากับ 2-8 องศาเซลเซียส และในระหว่างนี้ห้ามเปิดกล่องเก็บความเย็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

ตู้เย็นเก็บยาเกิดไฟฟ้าดับ นานมากกว่า 3 ชั่วโมง

ควรติดต่อประสานงานกับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกหรืองานคลังเวชภัณฑ์ ว่าระบบไฟฟ้าหรือตู้เย็นไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ แต่หากพบว่าตู้เย็นสามารถทำงานได้อย่างปกติ ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยามาแช่เย็น ตามระบบ cold chain มาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา

โดยในการขนส่งยาแช่เย็นให้มีคุณภาพดี จะต้องมีอุปกรณ์กล่องเก็บความเย็น , เจลแช่เย็น และ  อย่างน้อย 6 อัน หรือขึ้นอยู่กับขนาดกล่องเก็บความเย็น ซึ่งก่อนนำ ice pack มาใส่ในกล่องยาแช่เย็น ควรจะต้องวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเกิดเป็นเหงื่อก่อน

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY