Blog

ประหยัดงบประมาณกับเครื่องอุ่นสารละลายในประเทศ

0

การเลือกใช้งาน เครื่องอุ่นน้ำเกลือ หรือ เครื่องอุ่นสารละลาย

ในปัจจุบันทางหน่วยงานโรงพยาบาลมีการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องอุ่นน้ำเกลือ หรือ เครื่องอุ่นสารละลาย จากตัวแทนภายในประเทศซึ่งจะมีทั้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน จีน เป็นต้น แต่มักพบปัญหาที่สำคัญคือ มีราคาสูง และค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างแพง การเลือกผลิตภัณฑ์ ตู้อุ่นน้ำเกลือ ตู้เย็นเก็บยา จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข 

ในปี 2017 มูลค่าตลาดถุงน้ำเกลือ หรือ สารละลายน้ำเกลือ มีมูลค่าประมาณ 1,363 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2027 คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 2,316 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโต 5.4% ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2027 ภูมิภาคอเมริกาเหนือ(สหรัฐอเมริกาและแคนนาดา) เป็นผู้นำมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดกลุ่มถุงน้ำเกลือ เนื่องมาจาก ภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีรูปแบบที่หลากหลายในการให้บริการทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ที่ปริมาณประชากรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนสูง

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวที่สูงมาก เนื่องจากมีการขยายบริการทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะทางชนบทมากยิ่งขึ้น ปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงมากขึ้น และการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
ในปี 2017 ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำเกลือ มีมูลค่า 488.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016

ส่วนมูลค่าการส่งออก 6,365.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยมีบริษัทที่ธุรกิจเกี่ยวกับถุงน้ำเกลือรายใหญ่ทั้งหมด 5 ราย คือ บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที จำกัด, บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด, บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด, บริษัท สีดา อินดัสเทรียลไลซ์, บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

Facebook Comments

Risk Management ตู้เย็นเก็บยา

0

ตู้เย็นเก็บยา

ตู้เย็นเก็บยา
medicool refrigerator

       ตู้เย็นเก็บยา คือตู้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิที่ควบคุมได้ค่าความละเอียดการอ่านค่า ไม่ต่ำกว่า 0.1 องศาเซลเซียส เป็นตู้เก็บยาที่ใช้ในการเก็บเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งหากยาแช่เย็นหรือวัคซีน ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม จากการที่ตู้เย็นเสียหรือไฟฟ้าดับ ก็อาจทำให้ยาสูญเสียคุณภาพได้ โดยหากตู้เย็นเก็บยาในหน่วยงานโรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยเกิดเสียหรือไฟฟ้าดับ ข้อควรปฏิบัติเมื่อตู้เย็นเก็บยาเสีย ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

       กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยาเสีย โดยทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือตู้เย็นเก็บยาเสียและคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

1.ควรทำการเคลื่อนย้ายยาเย็นมาใส่ตู้เย็นใหม่

2.หากไม่มีตู้สำรองให้นำ ice pack ออกจากช่องแช่แข็งมาวางไว้ที่ช่องกลางของตู้เย็นโดยรอบ แล้วปิดประตูตู้เย็นให้สนิท และในระหว่างนี้ห้ามเปิดตู้เย็นเด็ดขาด จนกว่าไฟฟ้าจะมาหรือเปิดเท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

3.กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บยาเสีย โดยทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือตู้เย็นเก็บยาเสียและคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

   กรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือตู้เย็นเก็บยาเสีย เป็นระยะนานมากกว่า 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

1.ให้ทำการเคลื่อนย้ายยาแช่เย็นไปไว้ที่กล่องเก็บความเย็นที่มี ice pack วางไว้โดยรอบทั้ง 6 ด้าน

2.นำยาแช่เย็นใส่ไว้ในภาชนะหรือใช้กระดาษห่อ และใส่ไว้ตรงกลางของกล่องเก็บความเย็น โดยไม่ให้สัมผัสกับ ice pack โดยตรง

3.นำเทอร์โมมิเตอร์วางไว้ตรงกลางของกระติกเก็บวัคซีนและปิดฝากล่องให้สนิท เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ให้ทำการตรวจสอบอุณหภูมิว่าอยู่ในช่วง 2-8 หรือไม่ ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่า 8 องศาเซลเซียส ให้เพิ่มจำนวน ice pack และทำการทดสอบว่าอุณหภูมิเท่ากับ 2-8 องศาเซลเซียส และในระหว่างนี้ห้ามเปิดกล่องเก็บความเย็น เพื่อที่จะรักษาความเย็นให้ได้นานที่สุด

ตู้เย็นเก็บยาเกิดไฟฟ้าดับ นานมากกว่า 3 ชั่วโมง

ควรติดต่อประสานงานกับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกหรืองานคลังเวชภัณฑ์ ว่าระบบไฟฟ้าหรือตู้เย็นไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ แต่หากพบว่าตู้เย็นสามารถทำงานได้อย่างปกติ ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยามาแช่เย็น ตามระบบ cold chain มาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา

โดยในการขนส่งยาแช่เย็นให้มีคุณภาพดี จะต้องมีอุปกรณ์กล่องเก็บความเย็น , เจลแช่เย็น และ  อย่างน้อย 6 อัน หรือขึ้นอยู่กับขนาดกล่องเก็บความเย็น ซึ่งก่อนนำ ice pack มาใส่ในกล่องยาแช่เย็น ควรจะต้องวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเกิดเป็นเหงื่อก่อน

 

Facebook Comments